Wtorek, 9 sierpnia 2022, tydzień parzysty (32)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

KONFERENCJE

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek, organizowanej przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej UŁ, która tym wydarzeniem będzie świętować:

 • jubileusz 40-lecia powstania Katedry Pracy i Polityki Społecznej

oraz

 • jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. nadzw. dr hab. Bogusławy Urbaniak, kierownika Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ.

 

 

Data i miejsce konferencji:

28 września 2018 r. Łódź

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37

90-214 Łódź

 

Tematyka konferencji:

 • Pokolenia w poszukiwaniu równowagi między rywalizacją i współpracą we współczesnych gospodarkach.
 • Wyzwania rynku pracy związane ze starzeniem się społeczeństw.
 • Wartości i zagrożenia współczesnej polityki społecznej.
 • Wielopokoleniowość pracownicza a zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Dynamika relacji zachodzących między pracownikami a pracodawcami w perspektywie zmian pokoleniowych.
 • Instrumenty wspierania zarządzania różnymi pokoleniami w organizacji.
 • Potrzeby rozwojowe pracowników a wartości i zagrożenia współczesnych przedsiębiorstw.
 • Ekonomia społeczna wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek.
 • Wartości i zagrożenia polityk publicznych w ujęciu regionalnym.

 

Konferencja będzie uświetniona wystąpieniem gościa specjalnego prof. dr hab. Jerzego Hausnera pt. „Przejście od transakcyjnej do relacyjnej gospodarki rynkowej”.Publikacje:

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału poprzez wygłoszenie referatu i napisanie artykułu naukowego do współpracujących z nami czasopism. Cena konferencji nie uwzględnia opłaty za publikację, którą trzeba będzie uiścić bezpośrednio do wybranego wydawnictwa, gdzie zostanie zgłoszony artykuł. Koszty publikacji wahają się w przedziale 300-600 PLN w zależności od czasopisma, a w przypadku Ekonomii Społecznej wydawane będą bezpłatnie. Organizatorzy konferencji biorą na siebie sprawy organizacyjne związane z przekazaniem przez Państwa artykułów do wydawnictw. Jako ogniwo pośredniczące będziemy przyjmować od Państwa artykuły i w komplecie przekazywać do wybranych wydawnictw, które włączą następnie swoje procedury wydawnicze. Poniżej znajduje się lista współpracujących z nami czasopism wraz z ich aktualną punktacją:

 • Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis (14 pkt.)
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt.)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (13 pkt.)
 • Problemy Polityki Społecznej (11 pkt.)
 • Przegląd Nauk Ekonomicznych (7 pkt.)
 • Ekonomia Społeczna (7 pkt.).

Teksty zostaną opublikowane przez czasopisma po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

 

Wydarzenie towarzyszące:

Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji będzie XVI Ogólnopolskie Spotkanie z Praktykami, czyli coroczne seminarium, na którym ludzie ze świata nauki mają okazję skonfrontować swoje poglądy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej, czy organizacji pozarządowych. Tematem tegorocznego seminarium będą: „Wartości i zagrożenia we współczesnych organizacjach a wielopokoleniowość zespołu pracowniczego”. Seminarium odbędzie się również    28 września br., a jego program będzie się częściowo przeplatał z Konferencją Jubileuszową. Szczegóły organizacyjne dotyczące samego seminarium praktyków zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

 

Istotne terminy

Ze względu na liczne zapytania i prośby, termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 31 lipca br.

31 lipca 2018 r. – termin zgłoszeń na konferencję wraz z określeniem tematyki wystąpienia i przesłaniem abstraktu.

15 sierpnia 2018 r. – ostateczny termin dokonywania opłaty za udział w konferencji.

15 sierpnia 2018 r. – powiadomienie o przyjęciu wystąpienia na konferencję i kwalifikacji do odpowiedniej sesji.

15 listopada 2018 r. – termin nadsyłania artykułów do organizatorów (na prośbą uczestników konferencji termin składania artykułów został wydłużony o 2 tygodnie).

 

Opłaty:

Opłata konferencyjna obejmująca możliwość czynnego udziału we wszystkich punktach programu łącznie z wyżywieniem:

300 PLN.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
PEKAO SA II O/Łódź
76 1240 3028 1111 0010 7881 4245
z dopiskiem: Pokolenia, imię i nazwisko uczestnika konferencji


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXkKT-xTE_xvnxDSwbuk_vwHxzsqMNmr1UCz0M2p0Lz9rS8g/viewform?c=0&w=1

 


Kontakt:
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 37
90-214 Łódź
tel. +48 42 635 52 44
e-mail kpips@uni.lodz.pl
www.kpips.uni.lodz.pl
pokój E-136

 

XVI Ogólnopolskie Spotkanie z Praktykami

 

 Wartości i zagrożenia we współczesnych organizacjach a wielopokoleniowość zespołu pracowniczego

 

 

 

Seminarium Towarzyszące Konferencji Naukowej

 

pt. Pokolenia wobec wartości i zagrożeń

  współczesnych gospodarek

 

organizowanej przez

 

Katedrę Pracy i Polityki Społecznej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 Uniwersytet ŁódzkiPATRONATY


 Konferencja objęta honorowym patronatem

Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

 

 

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XVI Ogólnopolskim  Spotkaniu z Praktykami, w trakcie którego ludzie ze świata nauki mają okazję skonfrontować swoje poglądy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.


Data i miejsce seminarium:

28.09.2018 r. Łódź

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, 90-214 Łódź


Tematyka seminarium:

 • Polityki wsparcia dla pokolenia Y kształtowane przez samorząd terytorialny.
 • Pracownik i pracodawca w perspektywie zmian pokoleniowych.
 • Potrzeby rozwojowe pracowników a wartości i zagrożenia współczesnych przedsiębiorstw.
 • Pokolenia w poszukiwaniu równowagi między rywalizacją i współpracą we współczesnych gospodarkach.
 • Wielopokoleniowość pracownicza a metody i instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Kultura organizacyjna wielopokoleniowego zespołu pracowniczego.
 • Uwarunkowania kreacji wartości we współczesnych organizacjach.

 

Publikacje

Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w seminarium poprzez wygłoszenie referatu dotyczącego powyższej tematyki. Referat może zostać opublikowany w formie artykułu naukowego. Koszt publikacji mieści się w przedziale 300-600 PLN w zależności od czasopisma, a w przypadku Ekonomii Społecznej jest bezpłatny. Opłatę za publikację należy przekazać bezpośrednio do wybranego wydawnictwa. Organizatorzy seminarium będą pośredniczyć w przyjmowaniu od Państwa artykułów, ich kompletowaniu i przekazywaniu do wybranych wydawnictw, które włączą następnie swoje procedury wydawnicze. Szczegóły dotyczące publikacji znajdują się na stronie Katedry Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.kpips.uni.lodz.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/konferencje/

Istnieje także możliwość udziału w seminarium bez prezentacji referatu.

 

W ramach seminarium zapraszamy Państwa do wysłuchania wystąpienia gościa specjalnego tegorocznej konferencji, prof. dr hab. Jerzego Hausnera pt. „Przejście od transakcyjnej do relacyjnej gospodarki rynkowej”.

Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w późniejszym terminie.

 

Pragniemy dodać, iż zainteresowani uczestnicy seminarium będą mieli możliwość promowania swej Firmy/Instytucji przez umieszczenie materiałów promocyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w czasie konferencji, a także poprzez przekazanie materiałów i upominków reklamowych osobom uczestniczącym w konferencji oraz seminarium.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Istotne terminy:

- zgłoszenia z referatem: do 10 września 2018 r.

- zgłoszenia bez referatu: do 21 września 2018 r.

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

 

Formularz zgłoszeniowy on-line znajduje się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLU4Ik85G8C6TyaxIcr_aiiMEu_6gv1D0kCthS2SORfwwZGw/viewform?c=0&w=1

 


Kontakt:
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 37
90-214 Łódź
tel. +48 42 635 52 44
e-mail kpips@uni.lodz.pl
www.kpips.uni.lodz.pl
pokój E-136

 

Serdecznie zapraszamy!


Dnia 25.04.2018 r. o godz. 11:00 w sali C101 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym SKN Polityki Społecznej Desiderium działające przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej organizuje Konferencję Naukową pt. ''Polityka Społeczna - szanse i zagrożenia''.

Głównymi gośćmi będą:

 • Pani Aleksandra Marciniak (Reprezentant Fundacji Gajusz), która poprowadzi wykład pt. ''Pomaganie jest sztuką''
 • Pani Hanna Gill-Piątek (Ekspert w zakresie rewitalizacji), która poprowadzi wykład pt. '' Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O nowych barierach w inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji'' 

 

Zapraszamy!

 

NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁORGANIZATOREM KONFERENCJI

 

Konferencja jest cyklicznym (corocznym) spotkaniem teoretyków i praktyków organizowanym przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej UŁ i Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jej założeniem, wzorem lat ubiegłych, jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy światem nauki i praktyki.

Przyjęta w październiku 2015 roku  ustawa o rewitalizacji ma regulować sposób jej prowadzenia w polskich gminach, nadać przedsięwzięciom rewitalizacyjnym zintegrowany, zorientowany na cele społeczne charakter, spowodować wzrost znaczenia partycypacji społecznej w procesach planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie z nowym ujęciem, rewitalizacja powinna oznaczać zespół działań ukierunkowanych na pełne przywrócenie do życia zdegradowanego  obszaru tak, aby wyraźnie poprawić jakość życia jego mieszkańców. Ważnym celem interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy oraz aktywizacji i integracji społecznej (również w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji). 

Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki rewitalizacji w jej społecznym wymiarze, oraz podniesienie kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwości wykorzystania metod i narzędzi lokalnej polityki społecznej w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Data i miejsce konferencji:
27 kwiecień 2017
Wydział  Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905 nr 39 Łódź
Aula T-401

Konferencja obejmie dwa moduły: wystąpienia zaproszonych prelegentów oraz dyskusję panelową,  która ma stanowić podsumowanie obrad. Wśród referentów znajdą się zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i reprezentanci samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego i rewitalizacji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień i dyskusji między innymi w zakresie następujących zagadnień:

 • Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji,
 • Inkluzja społeczna i rozwój lokalny jako cele rewitalizacji,
 • Społeczeństwo obywatelskie i ekonomia społeczna w procesach rewitalizacji,
 • Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego,
 • Kapitał społeczny w rewitalizacji,
 • Doświadczenia rewitalizacji z okresu 2007–2013 i nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020,
 • Programowanie rewitalizacji w oparciu o GPR i ustawę o rewitalizacji,
 • Delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.

Przewidujemy opublikowanie referatów z konferencji w punktowanym czasopiśmie naukowym, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. W ramach działań promocyjnych i upowszechniających istnieje możliwość publikowania i dystrybuowania wybranych wypowiedzi eksperckich uczestników konferencji w Akademii UŁ w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opłata z tytułu publikacji artykułów konferencyjnych w wysoko punktowanym czasopiśmie wynosi 600 zł.

Opłatę konferencyjną należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (bez wystąpienia merytorycznego) przyjmujemy do 26 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem naszej strony.

Wystąpienia merytoryczne prosimy zgłaszać do dnia 03 kwietnia 2017 r. wraz z określeniem tematu prezentacji.

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do dnia 20.06.2017 r. na adres mailowy: kpips@uni.lodz.pl

Wytyczne dla autorów artykułów dostępne są na stronie internetowej czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=8

Wpłaty prosimy kierować na konto:
PEKAO SA II O/Łódź
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
z dopiskiem:
„rewitalizacja – imię i nazwisko uczestnika konferencji

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - link


 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsV_4etNSLUcJf2hCUCSkG0ewG-huEwoawZPv0W6w9UyiULw/viewform


Kontakt:
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź
tel. +48 42 635 52 44
fax +48 42 635 53 04
e-mail kpips@uni.lodz.pl
www.kpips.uni.lodz.pl
pokój T-208

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. "Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności osób starszych na rynku pracy"
Łódź, 6 marca 2017,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, sala F12

 

Obecna sytuacja demograficzna Europy (wydłużanie ludzkiego życia i zwiększanie udziału osób starszych w społeczeństwie, a przy tym utrzymujący się od wielu lat niski współczynnik dzietności) zaczyna w coraz to większym stopniu oddziaływać na sytuację na rynku pracy. W celu przedyskutowania konsekwencji wynikających ze starzenia się społeczeństwa dla polskiego rynku pracy 6 marca 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności osób starszych na rynku pracy”. Konferencja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu działających przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ kół naukowych: Studenckie Koło Naukowe Human Resources Management oraz Studenckie Koło Naukowe Polityki Społecznej Desiderium. Patronat nad konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.


NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WSPÓŁORGANIZATOREM KONFERENCJI

 

Konferencja objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela

Konferencja objęta patronatem Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
prof. dr hab. Pawła Starosty

 Konferencja objęta honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego
Pana Zbigniewa Rau

 Konferencja objęta patronatem medialnym programu "Młodzi w Łodzi"

Konferencja objęta patronatem medialnym przez Radio Łódź

 

W dniu 20 kwietnia 2016 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej, pt.

 Urzędy administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru czyli employer branding w urzędach samorządowych

Konferencja jest cyklicznym (corocznym) spotkaniem teoretyków i praktyków. Jej założeniem, wzorem lat ubiegłych, jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy światem nauki i praktyki.

Jednym z ważnych zadań stojących przed administracją samorządową jest odpowiednio ukształtowany wizerunek urzędu. Funkcje, jakie spełnia silny, pozytywnie ukształtowany wizerunek jednostki samorządowej wydają się być nie do przecenienia w sytuacji doskonalenia kontaktów urzędów z otoczeniem, co wpływa pozytywnie na relacje z interesariuszami i wspomaga budowanie pozytywnego wizerunku władzy samorządowej. Bardzo istotnym czynnikiem determinującym wizerunek administracji są jej pracownicy, ich etos, status, profesjonalizm, kompetencje oraz etyka zawodowa.

Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki z zakresu budowy pozytywnego wizerunku urzędów i urzędników oraz wspólne zastanowienie się nad działaniami doskonalącymi system komunikacji urzędów z otoczeniem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym, usprawnieniem przepływu informacji, radzeniem sobie pracowników z sytuacjami konfliktu i profesjonalną obsługą klienta.

Konferencja przeznaczona jest nie tylko do środowiska naukowego, ale również skierowana jest do praktyków, tj. przedstawicieli administracji samorządowej (prezydenci, burmistrzowie i wójtowie). Wnioski z konferencji posłużą rozpoznaniu specyfiki procesów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej takich jak kultura jakości i system wartości organizacyjnych.

Miejsce Konferencji:

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ
90-2014 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

sala T 401

Szczegółowy program konferencji opublikujemy na początku kwietnia 2016 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opłata z tytułu publikacji artykułów konferencyjnych w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wynosi 400 zł.

 Wpłaty prosimy kierować na konto:
PEKAO SA II O/Łódź
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
z dopiskiem:
„employer branding – imię i nazwisko uczestnika konferencji

 Opłatę konferencyjną należy przesłać w terminie do 08 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (bez wystąpienia merytorycznego) przyjmujemy do 08 kwietnia 2016 r. za pośrednictwem naszej strony.

Wystąpienia merytoryczne prosimy zgłaszać do dnia 18 marca 2016 r. wraz z określeniem tematu prezentacji.

Po zakończeniu obrad zapraszamy do odebrania certyfikatu uczestnictwa.

NIP UŁ: 724-000-32-43

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - link


https://docs.google.com/forms/d/1M7tEXBfda3rGhpGXsWIpoWSpKAgedKY2hp-BSfq38MU/viewform?usp=send_form


The conference has the honorary patronage of: Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela

The conference has the honorary patronage of: Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. dr hab. Pawła Starosty

The conference has the honorary patronage of: Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej

The conference has the honorary patronage of: Prezydenta Miasta Łodzi
Pani Hanny Zdanowskiej

The conference has the honorary patronage of: Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia

The conference has the honorary patronage of: Wojewody Łódzkiego Pani Jolanty Chełmińskiej

The conference has the honorary patronage of: programu "Młodzi w Łodzi"

The conference has the honorary patronage of: Radio Łódź

 

Despite all efforts taken to mitigate the impacts of the economic crisis slow economic growth, stable but relatively high unemployment, persistently high numbers of young unemployed people and increasing long-term unemployment are still observed in EU-28. In addition to these phenomena multiplying risks arising from poverty and social exclusion new problems emerge, such as in-work poverty and a high proportion of young people (15-24) who are “not in employment, education or training” (NEET). Changes in economies differently influence different segments of populations, increasing inequalities in the societies of many countries. It has been observed that the at-risk-of-poverty and social exclusion rate has risen in the EU despite all emphasis laid on cohesion policy. These and other challenges indicate that social policy in Europe needs improvements towards greater effectiveness. Determined efforts must be taken to make labour markets more efficient. Innovative solutions in support of job creation are necessary, as well as education and training as investments in human capital boosting the productivity of economies. The social protection systems in place have fallen short of their goals, so they must be improved to better target people at higher risk of poverty. Increasing amounts allocated to health care must be perceived by the public as offering value for money. Many difficult problems within social policy require comprehensive and advanced solutions to raise it to the standards expected of the 21st century.

Abstracts for papers to be presented should be linked to one of the conference streams which can be found on the conference website: http://www.kpips.uni.lodz.pl/innovations-in-social-policy-espanet-poland/streams/

Abstracts should be about 500 words and should contain the following information and have the following form:

 • Title
 • Stream
 • Contact details: author(s), affiliation, postal address, phone number and e-mail address
 • Main issue analyzed in the paper (about 100 words)
 • Type of methodology and sources of data/information used for the analysis (about 200 words) (in case the paper is mainly theoretical, please specify so)
 • Main findings expected from the analysis (about 200 words)


All abstracts should be sent via electronic form (link below)

Please do not send abstracts to stream convenors.

CALL FOR ABSTRACTS - link


http://www.konferencjaes.uni.lodz.pl/


Organizer ESPAnet Poland 2nd International Conference:

Department of Labour and Social Policy
Faculty of Economics and Sociology
University of Lodz
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź
tel.: +48 42 635 52 44
fax: +48 42 635 53 04
e-mail: espanet@uni.lodz.pl
www.kpips.uni.lodz.pl

POLAND

For questions please contact: espanet@uni.lodz.pl

Information about Lodz: http://iso.uni.lodz.pl/informacje/city-of-lodz

ESPAnet is The European Network for Social Policy Analysis: www.espanet.org

useful links: http://iso.uni.lodz.pl/informacje/useful-links

Poland, Europe: http://iso.uni.lodz.pl/informacje/poland-europe

Faculty of Economics and Sociology: http://www.eksoc.uni.lodz.pl

 

Conference:

15-16-17 October 2015

University of Lodz,
Faculty of Economics and Sociology
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź
building E
POLAND

 Conference fee: 100 Euro

 

IBANCODE: PL 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
BIC CODE: PKO PPLPW
NAME ACCOUNT HOLDER: UNIVERSITY OF LODZ
ul. Narutowicza 65,
90-131 Łódź
NIP 724-000-32-43
REGON 000001287

with the title of transfer: Innovations name and surname

The conference fee covers:
• conference materials
• coffee and lunch (as per conference programme)
• gala dinner
• the publication of the paper (after successful review and acceptance to print)

 A visa may be required for citizens from certain countries. Participants must personally arrange their visas in their countries. Please contact the Conference Secretariat if you require an Invitation Letter.

Other deadlines:

 • the deadline for the session participants to register, the end of the abstract submission process
 • the deadline for session chairs to make final acceptance of abstracts for their sessions
 • July 20, 2015 – the deadline for the payment of conference fees
 • September 15, 2015 – the end of the paper submission process

Publications:

 The organizers offer the participants the possibility of publishing their papers in the following journals:

 • Polityka Społeczna
 • „Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Tours of Łódź:

 The participants can choose from two sightseeing options:

 •  October 15th , 2015 ("Lodz as a city of four cultures" in English)
 •  October 17th , 2015 ("Art Nouveau in Łódź”." in Polish)

Tours provided at extra cost: 15 Euro

Konferencja objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela

Konferencja objęta patronatem Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
prof. dr hab. Pawła Starosty

Konferencja objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi
Pani Hanny Zdanowskiej

Konferencja objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego
Pana Witolda Stępnia

Konferencja objęta honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego
Pani Jolanty Chełmińskiej

Konferencja objęta patronatem medialnym programu "Młodzi w Łodzi"

Konferencja objęta patronatem medialnym przez Radio Łódź

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - link


https://docs.google.com/forms/d/1M7tEXBfda3rGhpGXsWIpoWSpKAgedKY2hp-BSfq38MU/viewform?usp=send_form


 

W dniu 20 kwietnia 2015 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej, pt.

 

Nowe kierunki zarządzania pracownikami w jednostkach administracji samorządowej

 

Konferencja jest cyklicznym (corocznym) spotkaniem teoretyków i praktyków. Jej założeniem, tak jak w latach ubiegłych, jest wymiana poglądów i doświadczeń między światem nauki i praktyki.
Jednym z ważnych zadań stojących przed administracją samorządową jest podnoszenie efektywności zarządzania oraz zwiększanie jakości usług publicznych. Sposobem realizacji takiego zadania jest przede wszystkim efektywne zarządzanie pracownikami poprzez działania ukierunkowane na kształtowanie odpowiedniego poziomu ich kompetencji, wiedzy, umiejętności czy motywacji. Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki zmian i nowych kierunków zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzanie różnorodnością, kompetencjami, talentami czy także zarządzanie przez zaangażowanie) w instytucjach administracji samorządowej. W konferencji udział wezmą nie tylko naukowcy, ale również praktycy, tj. przedstawiciele administracji samorządowej, a wnioski z konferencji posłużą rozpoznaniu specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej.

 

Miejsce Konferencji:

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ
90-2014 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

Sala C - 140

 

Szczegółowy program konferencji opublikujemy na początku kwietnia 2015 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny,

 

Opłata z tytułu publikacji artykułów konferencyjnych w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego wynosi 300 zł

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:
PEKAO SA II O/Łódź
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

z dopiskiem: nowe kierunki zarządzania” – imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Opłatę konferencyjną należy przesłać w terminie do 13 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (bez wystąpienia merytorycznego) przyjmujemy do 13 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem naszej strony.

Wystąpienia merytoryczne prosimy zgłaszać do dnia 05 kwietnia 2015 r. wraz z określeniem tematu prezentacji.

Po zakończeniu obrad zapraszamy do odebrania certyfikatu uczestnictwa.

NIP UŁ: 724-000-32-43

 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej objął konferencję patronatem honorowym
Konferencja objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi
Pani Hanny Zdanowskiej

Konferencja objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zgierza
Pani dr Iwony Wieczorek
Konferencja objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego
Pana Witolda Stępnia
Konferencja objęta honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego
Pani Jolanty Chełmińskiej

Konferencja objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela
Konferencja
objęta patronatem medialnym programu "Młodzi w Łodzi"

Konferencja objęta patronatem medialnym przez Radio Łódź
Konferencja objęta patronatem medialnym przez Gazetę Wyborczą

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - link


 https://docs.google.com/forms/d/1M7tEXBfda3rGhpGXsWIpoWSpKAgedKY2hp-BSfq38MU/edit#W dniu 7 kwietnia 2014 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej, pt.

„Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy”.

Konferencja jest cyklicznym (corocznym) spotkaniem teoretyków i praktyków. Jej założeniem, tak jak w latach ubiegłych, jest wymiana poglądów i doświadczeń między światem nauki i praktyki.

Polska jest w przededniu nastania dużych problemów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Starzejące się społeczeństwo wywoła konieczność zmian gospodarczych i na rynku pracy. Wiele z możliwych ofert nowych miejsc pracy przyniesie rozwój usług opiekuńczych. Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki usług opiekuńczych jako nowej oferty rynku pracy. W konferencji udział wezmą nie tylko naukowcy, ale również praktycy, tj. przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi opiekuńcze. Wnioski z konferencji posłużą do pogłębienia wiedzy na temat rozwijającego się segmentu rynku pracy, w związku z rozwojem usług opiekuńczych.

Miejsce Konferencji:

Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny UŁ
90-2014 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
sala C – 140
Rozpoczęcie konferencji o godz. 10:00

Szczegółowy program konferencji opublikujemy w marcu 2014 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny,

Opłata z tytułu publikacji artykułów konferencyjnych w postaci numeru tematycznego, zeszytu naukowego "Folia oeconomica" (FOE), (6 pkt. według zasad MNiSW znanych w 2014 r.) wynosi 300 zł.
Informacja o zasadach publikowania w FOE www.journalsES.uni.lodz.pl - poniżej

Wpłaty prosimy kierować na konto:

PEKAO SA II O/Łódź
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
z dopiskiem:
usługi opiekuńcze” – imię i nazwisko uczestnika konferencji

Opłatę konferencyjną należy przesłać w terminie do 31 marca 2014 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2014 r. za pośrednictwem naszej strony.

Wystąpienia merytoryczne prosimy zgłaszać do dnia 21 marca 2014 r. wraz z określeniem tematu prezentacji.

Po zakończeniu obrad zapraszamy do odebrania certyfikatu uczestnictwa.

NIP UŁ: 724-000-32-43


Kolejna,  XXXII konferencja z cyklu spotkań polityków społecznych  odwołuje się do tradycji  związanej z animatorką zjazdów  niezapomnianą Profesor Lucyną Frąckiewicz. W ostatnich latach konferencje były najczęściej organizowane w Ustroniu Śląskim przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Zawsze towarzyszyła im żywa debata nad aktualnymi problemami polityki społecznej, w której brali udział przedstawiciele środowiska akademickiego z całej Polski, a także goście zagraniczni.

Tematyką przyszłorocznej konferencji będzie polityka społeczna w cyklu życia.  Każde społeczeństwo posiada wizję pożądanego przebiegu życia swych członków, definiując normatywny model cyklu życia. Ceniąc samodzielność, zdolność do utrzymania się, posiadanie i wychowywanie potomstwa, buduje się oczekiwania wobec realizacji określonych ról społecznych w konkretnych fazach życia. Niektóre z tych ról traktowane są jako służebne wobec pozostałych,  inne mają wartość nadrzędną. W przypadku niepowodzenia, w sytuacji gdy jednostka nie może lub nie chce realizować owego pożądanego przebiegu życia, społeczeństwo interweniuje - udziela wsparcia niezbędnego do powrotu do właściwych zachowań lub je próbuje wymuszać. Sposób publicznej interwencji w życie jednostek dostosowany jest do ich fazy i sfery życia. Polityka społeczna może być zatem definiowana jako swoisty zespół norm i instytucji wyrażających oczekiwania społeczne wobec przebiegu życia, pomoc w dostosowaniu jednostek do aktywności pożądanych w danej fazie cyklu życia.

W debacie nad powyższymi kwestiami chcemy odwołać się do teorii i badań naukowych, ale także do tego co niesie praktyka. Tylko ujęcie triangulacyjne pozwoli na uchwycenie trendów zachodzących zmian społecznych. W szczególności zwracamy uwagę na następujące obszary rozważań: 

 1. Polityka społeczna wobec dzieciństwa i młodości
 2. Polityka społeczna wobec dorosłości: aktywność zawodowa- edukacja-czas wolny
 3. Polityka społeczna wobec późnej dorosłości
 4. Polityka społeczna wobec cyklu życia w ujęciu międzynarodowym
 5. Instytucjonalny wymiar działań wobec faz życia
 6. Ewaluacja polityki społecznej wobec cyklu życi

Rada Naukowa XXXII Konferencji Polityków Społecznych

prof. dr hab. J. Auleytner

prof. UW dr hab. K. Frieske

prof. UŁ dr hab. J. Grotowska-Leder

prof. dr hab. E. Kryńska

prof. UŁ dr hab. J. Krzyszkowski

prof. dr hab. J. Orczyk

prof. UE dr hab. A. Rączaszek

prof. UŁ dr hab. B. Urbaniak

prof. dr hab. W. Warzywoda-Kruszyńska

Komitet Organizacyjny XXXII Konferencji Polityków Społecznych

Przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. B. Urbaniak

Członkowie: dr Justyna Przywojska, dr Mariusz Nyk, dr Piotr Szukalski

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu, słów kluczowych (indeks JEL) i jego streszczenia (200 słów maksymalnie) prosimy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2013 r. za pośrednictwem strony www.zjazdpolitykow.pl (w streszczeniu proszę podać cel i metodę badań).

2. Wraz z nadsyłanymi abstraktami prosimy o wskazanie bloku tematycznego, do którego ma być przyporządkowany referat.

3. Decyzję o kwalifikacji artykułu na podstawie nadesłanego streszczenia podejmie Rada Naukowa Konferencji do 15 lutego 2014 r.

4. Nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów referatów w formie elektronicznej z przeznaczeniem do publikacji to 31 maja 2014 r.

5.Opłaty konferencyjne można wnosić zarówno w bieżącym jak i kolejnym roku kalendarzowym do 31 marca 2014 r. na konto bankowe:


Bank Pekao SA: 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
NIP: 724-000-32-43
z dopiskiem: Konferencja Polityków Społecznych imię i nazwisko uczestnika

 

6. Opłata konferencyjna wynosi 1000 zł za pokój jednoosobowy, 850 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym oraz 700 zł za miejsce w 5 osobowym domku (dwie oddzielne sypialnie). Opłata obejmuje: koszt publikacji, dwa noclegi, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, udział w kolacji grillowej.
Organizator nie przewiduje możliwości wniesienia opłaty tylko za jedną noc.
Opłata za publikację artykułu bez uczestnictwa w konferencji wynosi 600,00 zł.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 15 maja 2014 r. opłata nie podlega zwrotowi.

7. Autorzy wybranych referatów zostaną poproszeni o ich prezentację (w czasie maks. 15 minut) w ramach jednej z sesji tematycznych.

8. Referaty z przeznaczeniem do publikacji (maksymalnie do 22 tys. znaków ze spacjami), po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydane w:- „Przeglądzie Socjologicznym” (10 pkt. według zasad MNiSW znanych w 2013 r.)
- „Polityce Społecznej” (8 pkt. według zasad MNiSW znanych w 2013 r.) - numer monotematyczny lub specjalny
- „Studiach Prawno-Ekonomicznych” (6 pkt. według zasad MNiSW znanych w 2013 r.)
- „Problemów Polityki Społecznej” (8 pkt. według zasad MNiSW znanych w 2013 r.)

 

9. Referaty, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Doboru artykułów dokona Rada Naukowa Konferencji oraz powołani recenzenci.

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się Hotelu nad Mrogą w Brzezinach, zlokalizowanym 25 km od Łodzi między Brzezinami a Koluszkami, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 
Rochna 3a, 95-060 Brzeziny

http://www.rochna.pl

Kontakt

mgr Dorota Jary
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
tel. +48 42 635 52 44
fax +48 42 635 53 04
e-mail kpips@uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym, dostępne są na stronie: www.zjazdpolitykow.uni.lodz.pl

Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję organizowaną pod patronatem: Marszałka Województwa Łódzkiego, J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Młodzi w Łodzi, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 „Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek

 Konferencja ma charakter cykliczny, będzie to już jedenasta edycja debat z praktykami zarządzania zasobami ludzkimi. Jest skierowana do praktyków biznesu, agencji pracy tymczasowej, przedstawicieli organizacji związkowych, świata nauki i studentów.

 Tematem tegorocznej konferencji będzie problematyka pracy tymczasowej jako jednej  z elastycznych form zatrudniania pracowników. Praca tymczasowa jest relatywnie nową formą zatrudniania (regulowaną ustawowo od 2003 r.), będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Stosowanie tej formy zatrudnienia rodzi pytania, w jakim stopniu wpływa ona na procesy rozwoju zawodowego i karierę pracowników tymczasowych  oraz możliwości elastycznego gospodarowania zatrudnieniem w firmach. Ważną kwestią  w wymiarze indywidualnym i społecznym, staje się diagnoza i ocena zagrożeń wynikających z wykonywania pracy tymczasowej.

 Celem konferencji jest:

─ umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy  związanej z zatrudnianiem pracowników tymczasowych; 

─ zaprezentowanie jej uczestnikom przykładów i specyfiki zatrudniania pracowników tymczasowych;

─ zdiagnozowanie wpływu pracy tymczasowej na oczekiwania i możliwości rozwoju zawodowego  pracowników, a także na sytuację na rynku pracy;

─ wskazanie patologii związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych i omówienie sposobów przeciwdziałania im.

 Konferencja „Praca tymczasowa – droga do kariery czy ślepy zaułek” odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym UŁ (Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39) w dniu 13 maja 2013 r. w sali T – 401.  Rozpoczęcie konferencji o godz. 10.00.

 Udział w konferencji jest bezpłatny. Po zakończeniu obrad zapraszamy do odebrania certyfikatu uczestnictwa. Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji do 13 maja 2013 r. na adres e-mailowy: kpips@uni.lodz.pl,   lub tel. 042 635 52 44.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:30 rejestracja uczestników

10:30 – 10:40 rozpoczęcie konferencji

Dr hab. Bogusława Urbaniak prof. nadzw. UŁ

kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Piotr Bohdziewicz prof. nadzw. UŁ

profesor Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Uniwersytet Łódzki

10:40 – 11:00 Rozwój pracy tymczasowej w Unii Europejskiej: wzrost niepewności pracy cechą współczesności

Dr hab. Bogusława Urbaniak prof. nadzw. UŁ

kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

11:00 – 11:20 Praca tymczasowa – jako etap rozwoju kariery zawodowej. Ekonomiczne bodźce dla zatrudnianych i zatrudniających

Łukasz Kubiak

Project Manager Ds. Zaawansowanych Rozwiązań KA, Agencja Pracy  Tymczasowej Manpower.

11:20 – 11:40 Praca tymczasowa - szansa, przystanek czy droga donikąd? Analiza wpływu pracy tymczasowej na karierę pracowników (wstępna prezentacja wyników badań)

Anna Rypina

konsultantka ds. rekrutacji, Agencja Pracy Tymczasowej Work Express Oddział Poznań.

Aleksandra Kiżewska

doktorantka, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

11:40 – 12:10 pytania i dyskusja

12:10 – 13:10 przerwa kawowa

13:10 – 13:30 Portret pracowników tymczasowych w świetle badań prowadzonych wśród agencji pracy tymczasowej, pracodawców, pracowników tymczasowych i studentów

Dr Justyna Przywojska

adiunkt Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Uniwersytet Łódzki

Dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak

adiunkt Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Uniwersytet Łódzki

13:30 – 13:50 Korzystanie przez podmioty lecznicze z APT w zatrudnianiu pielęgniarek a jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów

Zofia Komorowska

pielęgniarka koordynująca przychodnie przykliniczne,

Uniwersytecki Szpital Nr 1 im. N. Barlickiego

Dr Tomasz Karkowski

adiunkt Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Uniwersytet Łódzki

13:50 – 14:10 pytania i dyskusja

14:10 – 14:40 Panel dyskusyjny na temat  specyfiki zatrudniania i możliwości rozwojowych pracowników tymczasowych

Dr hab. Piotr Bohdziewicz prof. nadzw. UŁ

profesor Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Uniwersytet Łódzki

Dr Piotr Oleksiak

adiunkt Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

14:40 zakończenie Konferencji

Od kilku lat Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ organizuje doroczne konferencje dotyczące różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, adresowane przede wszystkim do praktyków biznesu, ale także do wszystkich osób, które są zainteresowane podejmowaną w ich ramach problematyką.
Tematem tegorocznej konferencji

"Pracownicy w procesie zmian organizacyjnych w opiece zdrowotnej"

będzie wpływ zmian organizacyjnych na zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności w szpitalach. Każde zmiany wywołują poczucie niepewności wśród pracowników. Ze strony kadry zarządzającej oznacza to odpowiednie zarządzanie zmianami, aby zminimalizować potencjalne przeobrażeń organizacji w tym szczególnie w obszarze ZZL.
Celem konferencji jest:
─    umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem zmian organizacyjnych w szpitalach,
─    poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania zmianą w odniesieniu do wybranych obszarów ZZL,
─    wypracowanie pozytywnej motywacji do zmiany,
─    uświadomienie zagrożeń wobec przeprowadzania zmian organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji obaw wśród pracowników.
Konferencja "Pracownicy w procesie zmian organizacyjnych w opiece zdrowotnej" odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym UŁ (Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39)
w dniu 21 maja 2012 r., w sali T – 401
Konferencja jest jednodniowa i jest adresowana do menedżerów szpitali oraz do studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Rozpoczęcie konferencji o godz. 11.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Po zakończeniu obrad zapraszamy do odebrania certyfikatu uczestnictwa.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 21 maja 2012 r. na adres kpips@uni.lodz.pl, bądź tel. 042 635 52 44.

Współorganizator:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.

 Pod patronatem:

Marszałka Województwa Łódzkiego

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.

Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej


Program Konferencji:

 11:00 – 11:15 Rejestracja uczestników

11:15 – 11:30 Rozpoczęcie Konferencji prof. Bogusława Urbaniak – Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

 11:30 – 12:00 Cztery teorie zmian organizacyjnych i co z nich wynika dla praktyki zarzadzania – prof. Piotr Bohdziewicz – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

 12:00 – 12:30 Zmiany organizacyjne w związku z komercjalizacją szpitali. Konsekwencje dla pracowników – dr Tomasz Karkowski - Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert Wolters Kluwer Polska

 12:30 – 13:00 Relacje między dyrekcją a pracownikami w fazie przekształceń SPZOZ-u w spółkę. Wady i zalety systemu przekształceń – mgr Jacek Chyliński – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Vice Prezes Fundacji „Dzieci Szpitala Sporna”, były dyrektor i likwidator SPZOZ w Tomaszowie Mazowieckim

 13:00 – 13:30 Wpływ zmian systemowych na zatrudnienie pracowników w związku z likwidacją SPZOZ-u i przekształceniem w NZOZ - spółkę prawa handlowego – dr Jan Krakowiak – adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Vice Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Prezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., były Prezes Zarządu NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia

 13:30 – 14:00 Pytania i dyskusja

 14:00 – 15:00 Przerwa kawowa

 15:00 – 15:30 Pielęgniarki i położne wobec zmian dotyczących form ich zatrudnienia – mgr Zofia Komorowska - Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Pielęgniarka Koordynująca Przychodni Przyklinicznych

 15:30 – 16:00 Culture Failure Mode Effect Analysis (CFMEA). Rodzaje i skutki błędów w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych – mgr Edyta Oborka - University of Wolverhampton, School of Technology, Wolverhampton, United Kingdom

 16:00 - 16:30 Panel dyskusyjny na temat ograniczania obaw pracowników w związku z przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi – prowadzenie prof. Piotr Bohdziewicz, dr Tomasz Karkowski - Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

 16:30 - Zakończenie Konferencji

Od kilku lat Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ organizuje doroczne konferencje dotyczące różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, adresowane przede wszystkim do praktyków biznesu, ale także do wszystkich osób, które są zainteresowane podejmowaną w ich ramach problematyką.
Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia współczesnych przemian dokonujących się w dziedzinie systemów wynagradzania pracowników. Tradycyjne rozwiązania w tym zakresie często bowiem okazują się mało skuteczne, zwłaszcza w odniesieniu do coraz liczniejszej w polskich organizacjach kategorii pracowników wiedzy. Stąd wiele firm poszukuje możliwie najefektywniejszych systemów wynagradzania.
Celem konferencji jest:
- ukazanie przykładów nowoczesnych systemów wynagradzania o wysokich walorach motywacyjnych,
- umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem efektywnych systemów wynagradzania (debata panelowa).
Konferencja „Wynagrodzenia w procesie zmian” odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ (Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39) w Sali T – 401 w dniu 9 maja 2011 r.  Rozpoczęcie konferencji o godz. 12.00.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Po zakończeniu obrad zapraszamy do odebrania certyfikatu uczestnictwa.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 4 maja 2011 r. na adres kpips@uni.lodz.pl, bądź tel. 042 635 52 44.

Katedra Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału

w VI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi zatytułowanym:

„EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI”

który odbędzie się w dniach 06–08 czerwca 2011 r.

 

Konferencja będzie połączona

z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej.

Zjazd rozpocznie się 06 czerwca 2011 roku w godzinach przedpołudniowych. Drugiego i trzeciego dnia planowane są sesje konferencyjne oraz podsumowanie zjazdu. Zakres merytorycznych rozważań mieścić się będzie w proponowanych trzech blokach tematycznych.

      1. Istota i koncepcje efektywności zzl:

–        tradycyjne i nowoczesne koncepcje efektywności zzl,

–        efektywność różnych modeli zzl,

–        ekonomiczne, społeczno-organizacyjne i kulturowe wyznaczniki efektywności zzl,

–        możliwości i drogi zwiększania efektywności zzl w organizacji.

 1. Badanie efektywności zzl:

–        mierniki efektywności zzl,

–        zadania działu zasobów ludzkich w zakresie kształtowania efektywności zzl,

–        karta wyników zzl jako narzędzie diagnozowania efektywności,

–        audyt personalny jako narzędzie kształtowania efektywności zzl.

 1. Efektywność poszczególnych obszarów zzl:

–        procesu rekrutacyjnego,

–        inwestowania w kapitał ludzki (w tym szkoleń),

–        motywowania pracowników (w tym systemów wynagradzania),

–        zarządzania wiedzą,

–        zarządzania opartego na zaufaniu.

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ zaprasza na doroczną konferencję dla praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej interesują się problematyką ZZL. Jest to inicjatywa środowiska akademickiego propagowania współpracy ze światem biznesu. W tym roku postanowiliśmy skupić się na problematyce

Zarządzania różnorodnością”.

 Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2010 (godz. 12.00) w sali T-401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, Łódź).

 Problem zarządzania różnorodnością nabiera szczególnego znaczenia w integrującej się Europie. Powodami tego zjawiska są m.in. zmiany demograficzne, a także wzrastająca mobilność przestrzenna ludności spowodowana otwarciem granic. Powstaje zatem pytanie, jak integrować ludzi o różnych systemach wartości, oczekiwaniach i preferencjach wokół realizacji celów firmy?

Organizowana konferencja ma umożliwić popularyzowanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością oraz prezentację najnowszych wyników badań w tej dziedzinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji panelowej dotyczącej wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem różnorodnością. Szczególnie zależy nam na aspektach praktycznych, z którymi mieliście Państwo do czynienia w swoim doświadczeniu zawodowym. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 kwietnia 2010 roku.

Katedra Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji "Zarządzanie w trudnych czasach", która odbędzie się 18 maja 2009r. w Łodzi o godzinie 10.00 w sali T401 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Program konferencji

 10.00–10.20  Rejestracja Uczestników

10.20–10.40   prof. Stanisława Borkowska (Katedra Pracy i Polityki Społecznej), Uroczyste otwarcie konferencji.

10.40–11.15  Teresa Białecka-Krawczyk (Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ), Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

11.15–11.45  Dariusz Joński (po Dyrektora WUP w Łodzi), Aktualna sytuacja na rynku pracy.

11.45–12.45  Paweł Dziechciarz (HR Consulting Manager PricewaterhouseCoopers), Joanna Narkiewicz-Tarłowska (Senior Manager PricewaterhouseCoopers), Wyzwania HR na czas Kryzysu. Trzy razy E.

 12.45–13.15  Przerwa kawowa

 13.20–13.45  Magdalena Chabińska-Rossakowska (Dyrektor ds Personalnych, Członek Zarządu DHL Express Polska Sp. z o.o.), Zarządzanie relacjami z pracownikami i partnerami społecznymi w czasach kryzysu.

13.45–14.45   Dyskusja moderowana przez dr Izabelę Kołodziejczyk-Olczak i dr. Piotra Bohdziewicza (Katedra Pracy i Polityki Społecznej).

 14.45–15.00  Zakończenie konferencji

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Uniwersytetu Łódzkiego

  ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

RÓWNOWAGA PRACA–ŻYCIE
 

która odbędzie się 12 maja 2008 r. o godz. 10.00 w sali T-401 ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10.15 Otwarcie debaty:

prof. dr hab. Stanisława Borkowska – Kierownik Katedry Pracy
i Polityki Społecznej UŁ

 Wystąpienia plenarne

 10.15 – 10.45 dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych „Programy praca-życie, korzyści dla pracodawców i pracowników”

10.45 – 11.15  Agnieszka Sowińska-Wróbel, Łukasz Klemczak – Wydział Centrum Kompetencyjne Łódź, Departament Rozwoju Organizacji BRE Banku S.A. „DROGA równowaga”

11.15 – 11.30 Magdalena Michalak – HR Manager, Swedwood Konstantynów „Narzędzia Work-Life Balance”

11.30 – 12.00 prof. Łukasz Sułkowski, Clark University, „Dehumanizacja praktyki zarządzania zasobami ludzkimi”

 12.00 – 12.20 Przerwa

 12.20 – 12.40 dr Urszula Feliniak, dr Witold Ratajczyk, Katedra Pracy
i Polityki Społecznej „Problemy godzenia życia zawodowego i pozazawodowego kobiet – wyniki badań”

 12.40 – 13.30 Dyskusja plenarna: „Work-Life Balance – i co dalej?”

Prowadzący dyskusję: dr Piotr Bohdziewicz, Katedra Pracy
i Polityki Społecznej UŁ

 13.30 Podsumowanie spotkania: prof. dr hab. Stanisława Borkowska 

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Uniwersytetu Łódzkiego

 ZAPRASZA NA SEMINARIUM

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

które odbędzie się 16 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00 w auli T-401

ul. Rewolucji 1905 r. nr 39


Seminarium jest sponsorowane przez

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

 

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ organizuje wiosenne debaty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. U ich podstaw leży integracja nauki
i praktyki w zakresie ZZL, a także wymiana doświadczeń.

To już   5-ta EDYCJA DEBAT,

która w bieżącym roku poświęcona jest zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie.

Wiedza jest specyficznym rodzajem zasobów – w przeciwieństwie do wszystkich innych przybywa jej
w miarę wykorzystywania. Umiejętność zarządzania potencjałem intelektualnym staje się dziś, w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, koniecznością dla każdej firmy, która chce przetrwać i skutecznie konkurować z innymi. Zarządzanie wiedzą wszystkich pracowników może nie tylko zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim wpłynąć na poprawę jego innowacyjności. W związku z tym nasuwają się pytania: Jakie korzyści z zarządzaniem wiedzą wiążą przedsiębiorstwa, które podejmują to wyzwanie?, Jakie są sposoby oceny i pomiaru efektów stosowanych firmie technik zarządzania wiedzą?

Jeśli chcielibyście poznać odpowiedzi na te pytania, a także przedstawić własne problemy z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji - przyjdźcie na spotkanie.

  CELE SPOTKANIA

 1. Próba identyfikacji głównych problemów w zarządzaniu wiedzą.
 2. Możliwość uzyskania informacji o tym, jak skutecznie zarządzać wiedzą w organizacji.
 3. Wymiana doświadczeń.

PROGRAM SPOTKANIA

Otwarcie:

prof. dr hab. Stanisława Borkowska  Kierownik Katedry Pracy i Polityki
Społecznej UŁ

 Wystąpienia plenarne:

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn – Kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Pracą UJ

„Refleksje nad zarządzaniem wiedzą w organizacji”

Renata Tadeusiak – Wydział Szkoleń i Rozwoju BRE BANK S.A.

Zarządzanie wiedzą a ZZL”

Radosław Kucner – EGIS Polska Sp. z o.o.

Problemy w zarządzaniu wiedzą”

Dyskusja plenarna:

„Nowe oblicze ZZL w organizacjach wiedzy?”

Moderator: dr Piotr Bohdziewicz, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

 Podsumowanie spotkania:
prof. dr hab. Stanisława Borkowska

Katedra Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w

IV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi (zzl) zatytułowanym:

„przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zzl nauka i dydaktyka.”

która odbędzie się w dniach 19-21 września 2007 r. w Łodzi

Organizowany przez nas Zjazd koncentruje się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kształcenia w zakresie zzl.

Pierwsza część Zjazdu poświęcona jest korzeniom zzl w Polsce, tożsamości tej dyscypliny i jej trendom rozwojowym. Dyskusja ta stanowi fundament dla drugiej części Zjazdu poświęconej standardom i metodom kształcenia w zzl. Przewidziany jest też konkurs na najlepsze prezentacje dydaktyczne wybranych zagadnień oraz dyskusji ewentualnych problemów naukowych zzl.

Konferencja skierowana jest do pracowników nauki, praktyków, studentów i wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Program konferencji

Dzień pierwszy  (19 września 2007 r.)

13:30–14:30

Rejestracja gości

14:00–15:00

Obiad

15:00–15:15

Powitanie (prof. dr hab. S. Borkowska)

15:15–16:30

SESJA 1. IDEE, SZKOŁY, LUDZIE

16.30–20:00

Zwiedzanie Centrum Manufaktura (Muzeum Historii Miasta Łodzi www.poznanskipalace.muzeum-lodz.pl i centrum kulturalno – rozrywkowo – handlowe, www.manufaktura.com)

20:00

Kolacja

Dzień drugi (20 września 2007 r.)

9:00–10:30

SESJA 2. TOŻSAMOŚĆ ZARZĄDZNIA ZASOBAMI LUDZKIMI

10:30–10:45

Przerwa na kawę

10:45–12:30

SESJA 3. TRENDY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

12:30–13:30

Sesja 4. JAK UCZYMY ZZL? STANDARDY EDUKACYJNE W ZZL/DEKLARACJA BOLOŃSKA A PRORGAMY STUDIÓW W OBSZARZE ZZL

13:30–14:30

Obiad

14:30–16:00

Dyskusja

18:00

Występ artystyczny i uroczysta kolacja

Dzień trzeci

9:00–10.15

SESJA 5. AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZLL

10.15–10.30

Przerwa na kawę

10:30–12.00

SESJA 6. OCZEKIWANIA PRAKTYKI WOBEC KSZTAŁCENIA ZZL

12:00–13.30

Dyskusja

13.30–14.30

Obiad

14:30–15.30

SESJA 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MŁODYCH DYDAKTYKÓW

15.30–16.00

Dyskusja podsumowująca konferencję

16.00

Zamknięcie konferencji

 2. RADA NAUKOWO PROGRAMOWA KONFERENCJI:

Prof. dr hab. S. Borkowska – Przewodniczący

Dr hab. H. Czubasiewicz                                                      Prof. dr hab. J. Strużyna

Prof. dr hab. M. Gableta                                                      Prof. dr hab. A. Szałkowski

Prof. dr hab. Z. Janowska                                                    Prof. dr hab. J. Szambelańczyk

Prof. dr hab. Z. Jasiński                                                       Dr hab. Cz. Szmidt

Prof. dr hab. M. Juchnowicz                                                 Dr hab. B. Urbaniak

Dr hab. M. W. Kopertyńska                                                 Prof. dr hab. Z. Wiśniewski

Prof. dr hab. S. Lachiewicz                                                   Prof. dr hab. L. Zbiegień-Maciąg

Prof. dr hab. T. Listwan

Prof. dr hab. K. Makowski

Prof. dr hab. B. Nogalski

Prof. dr hab. J. Orczyk

Prof. dr hab. A. Pocztowski

Prof. dr hab. A. Sajkiewicz

Dr hab. A. Sitko-Lutek

 3. PUBLIKACJE

Z okazji Zjazdu planujemy przygotowanie i publikację dwóch recenzowanych pozycji książkowych. Pierwsza z nich (S. Borkowska (red)) jest ukończona, złożona w wydawnictwie.

 Dlatego zapraszamy do nadsyłania artykułów do drugiej publikacji (B. Urbaniak (red.))w następujących obszarach:

ð       Proces boloński a nauczanie zzl,

ð       Oczekiwania praktyków wobec kształcenia zarządzania zasobami ludzkimi,

ð       Doświadczenia różnych krajów w nauczaniu zzl,

ð       Doświadczenia polskich ośrodków w nauczaniu zzl,

Teksty o objętości najwyżej 12 znormalizowanych stron prosimy nadsyłać do końca marca, do dr Anny Celczyńskiej (aniacel@interia.pl).

 4. KONKURS

W ramach konferencji odbędzie się konkurs.

I. Ocenie podlegać będą projekty przeprowadzenia zajęć w obszarze zzl przez młodych dydaktyków (doktorantów, asystentów, adiunktów)
Cel: jak nauczać zzl, aby efektywność kształcenia była jak najwyższa
II. Prace przekazane do oceny będą oceniane pod kątem;
1) oryginalność
2) nowatorski charakter
3) zawartość doświadczeń zaczerpniętych z praktyki
4) praktyczna użyteczność przyjętych rozwiązań
5) dobór narzędzi i technik wspomagających realizację zajęć

 Powołano Komitet Oceniający nadesłane prace:

Prof. W. Kopertyńska – przewodnicząca:

członkowie Komitetu:

 • Prof. H. Karaszewska
 • Prof. G. Gruszczyńska-Malec
 • Prof. K. Makowski

Nieprzekraczalny termin nadyslania prac: 15 kwietnia 2007
forma przesłania: elektroniczna na adres emailowy:
wanda.kopertynska@ae.wroc.pl
lub droga pocztowa na adres: Wanda Kopertynska
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw
Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu

 5. KOŁA NAUKOWE

Proszę o przesłanie na adres Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego informacji na temat działającego w Państwa Uczelni koła naukowego związanego tematycznie z naszą dyscypliną. Proponuję następujący układ notki poświęconej działalności koła:

 • Nazwa uczelni, wydziału
 • Nazwa koła
 • Okres prowadzenia działalności (kiedy koło powstało)
 • Nazwisko i imię opiekuna koła
 • Aktualna liczba osób działających w kole
 • Cele koła
 • Sposoby realizacji celów (działania inicjowane przez uczestników koła)
 • Największe osiągnięcia koła

Bardzo proszę o przesłanie powyższych informacji w formie elektronicznej na adres: personel@uni.lodz.pl  do 15 lutego 2007r.

 6. KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak (przewodniczący ) olczak@uni.lodz.pl

Dr Urszula Feliniak (sekretarz naukowy) urszula.feliniak@vp.pl

Dr Anna Celczyńska (sekretarz)

Dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (członek)

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować do komitetu organizacyjnego albo p. Jadwigi Frankowskiej (tel. (42) 635 52 44).

7. Cena konferencji: Opłata konferencyjna wynosi 630 PLN i obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne i pokonferencyjne, obiady, uroczystą kolację oraz wycieczkę po Łodzi.

8. Zgłoszenia: Każdą jednostkę prosimy o przesłanie karty zgłoszeń do dnia 30 maja 2007 roku.

 •  drogą elektroniczną: arogozinska-pawelczyk@wp.pl
 •  listownie: Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, Łódź, ul. Rewolucji.1905 nr 39
 •  faksem: (42) 6355304

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

zaprasza Pracowników oraz Studentów na seminarium pt.:

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

które odbędzie się 14 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali T-401

Program seminarium:

godz. 10.00       Otwarcie – prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska

Wystąpienie plenarne: „Zarządzanie kompetencjami” – Joanna Mazur – Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami w ComputerLand S.A.

godz. 11.00       Równoległe sesje warsztatowe:

1)  „Zarządzanie kompetencjami w Grupie Żywiec S.A.” – Krzysztof Jatczak – ref. ds. personalnych w Grupie Żywiec S.A.

2)  „Budowanie profili kompetencyjnych stanowisk pracy – analizy przypadków” – Tomasz Czapla – kierownik projektów FPL Sp. z o.o.

Dyskusja plenarna: „Orientacja na kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Moda, czy konieczność?” – Moderator: dr Piotr Bohdziewicz – Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

Podsumowanie spotkania: prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska

Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

 zaprasza Pracowników i Studentów na seminarium

INWESTOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 10 maja 2004 r., godz. 10.00, aula T-401

 

Program seminarium:

10.00 – 10.15 Otwarcie:

 • § Dziekan Wydziału Ekonomiczno –  Socjologicznego UŁ prof. dr hab. Paweł Starosta
 • § Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ prof. dr hab. Stanisława Borkowska

 10:15 – 10:35 Wystąpienie plenarne:

  Inwestowanie w rozwój pracowników

  Magdalena Gera – Pikulska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PTK Centertel

 10:45 – 12:00 Dyskusja panelowa:

  Jak inwestować w kapitał ludzki?

  Moderator : dr Piotr Bohdziewicz, Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

  Uczestnicy panelu:

-          A. Zieliński, PTC Era Sp. z o. o.

-          J. Moos, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź

-          M. Chałas, Stowarzyszenie Klubu „500”

-          B. Ostrowska, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu

 12:00 – 13:30 Równoległe sesje warsztatowe:

 • § Program inwestowania w talenty   I. Pilżys, Merloni Elettrodomestici Poland
 • § Balanced Scorecard –  dr P. Kabalski, Kat. Rachunkowości UŁ
 • § Rozpoznawanie własnego potencjału  rozwojowego – A. Stegenka, Great Open House

 

13:30 – 14:00 Poczęstunek

14:00 Podsumowanie spotkania

 

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

     Uniwersytetu Łódzkiego

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

 

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wobec integracji Polski z Unią Europejską

 

które odbędzie się 7 kwietnia 2003 r. o godz.15.00 w Klubie Pracowniczym ul. POW 3/5

 

Seminarium jest sponsorowane przez

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

 

Jeśli obawiacie się, że w konfron- tacji z firmami europejskimi zarządzanie zasobami ludzkimi    w Waszym Przedsiębiorstwie może okazać się mało efektywne, jeśli macie problemy z tym jak kształtować własną politykę personalną

przyjdźcie na

SPOTKANIE

łódzkich praktyków zarządzania zasobami ludzkimi i przedstawi- cieli Klubu Lidera ZZL (spodziewany jest przyjazd dyr. A. Kozińskiej - przewodniczącej Klubu oraz K. Kwietnia – członka Zarządu),

aby:

 • skorzystać z  wiedzy specja-listów,
 • przedstawić własne problemy,
 • wymienić doświadczenia

z innymi praktykami.,

 • zapoznać się z najlepszymi praktykami laureatów kon- kursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • przedyskutować możliwości przygotowania się do nadcho- dzących zmian w związku z wejściem Polski do UE.

CELE SPOTKANIA:

Integracja łódzkich praktyków zarządzania zasobami ludzkimi

 1. Wspólne zastanowienie się nad możliwościami sprostania wyzwaniom płynącym z integracji europejskiej
 2. Możliwość uzyskania informacji o tym, jak kształtować politykę personalną w dostosowaniu do zmieniającego się otoczenia
 1. Wymiana doświadczeń z innymi praktykami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

PROGRAM SPOTKANIA:

Otwarcie

 • prof. dr hab. Paweł Starosta

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 • prof. dr hab. Stanisława Borkowska Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ

I.  Wystąpienie seminaryjne:

 • M. Gera-Pikulska

Dyrektor ds. Zarządzania Personelem, Centertel

Polityka wynagrodzeń w firmie

II. Prezentacja Klubu Lidera

 Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • cele, programy, formy działalności Klubu
 • działania Klubu na rzecz firm

III. Jak sobie wzajemnie dopomóc

w kreowaniu nowoczesnego ZZL

w polskich firmach - program dalszej współpracy

 • panel z udziałem przedstawicieli   i laureatów konkursu
 • dyskusja ogólna
Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź